Jesus is God, jesus, israel
קהילה משיחית בתל אביב-יפו - Born again believers in Tel aviv Israel
אנחנו מאמינים משיחיים. אנחנו מאמינים בספר התנ"ך והברית החדשה. יש בינינו יהודים וגם לא יהודים. אנחנו מאמינים שישוע מנצרת הוא המשיח המובטח בתנ"ך. הוא מת כדי לתת לנו סליחת חטאים וחיי נצח בגן עדן
Avalanche photodiodes,pmt,laser,sensor
ייצוג חברות מחול בתחום המדעי, רפואי, מעבדתי, תעשייתי, טכנולוגי והאלקטרואופטי