در فنلاند هر شخصی که در یکی از کشورهای حوزه اقتصادی اروپا (ETA) اقامت دائم داشته باشد، می تواند شرکت تأسیس کند. شماره بیمه اجتماعی ( SIN) عددی 9 رقمی و شماره شناسایی افراد است و دولت به کمک آن میتواند در مورد درآمد ، پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات ، پرداخت بازنشستگی، استفاده و یا عدم استفاده خدمات و کمکهای دولتی افراد مطلع شود. یکی از ویژگیهای مثبت این روش، عدم نیاز به سرمایه گذاری می باشد.