اقامت اسپانیا با بهترین شرایط دریافت اخذ ویزا تماس 88773540 | This Is Your Age
کم نیستند پناهجویان مسلمانی که در راه رساندن خود به اروپا با مسیحیان در تماس قرارمی‌گیرند و دین خود را به مسیحیت تغییر می‌دهند. حتی اگر فردی از کار بیکار شود مادامی که کار و شغل مناسب را بیابد شامل حقوق بیکاری خواهد شد. در صورتی که اگر شخصی در آمریکا از کار بیکار شود تا شش ماه فقط مشمول دریافت حقوق بیکاری خواهد بود. نمایندگی کنسولگری در خارج از کشور باید درخواست کامل و صحت آنرا را بررسی کند و س